top of page

2020년 3월 IPR 참여자 보너스칩
2020년 3월 1일 자정 (00시) 부터 2020년 3월 31일 저녁 23시 59분까지


수령방법

- 해당기간 두시간 게임 후 수령 가능합니다.

- 칩 수령 후 48시간 이내 반드시 IPR 게임장에서 게임을 하셔야 합니다.

- 게임 전 반드시 카드 제출 부탁드립니다.보너스 칩 산정방법

- 전월 16일 부터 당월 15일까지의 기록이 합산되며 수령은 다음달 1일 부터 말일까지 가능합니다.

예) 2020년 1월 16일부터 2020년 2월 15일까지의 게임 기록을 합산 3월 1일 부터 말일까지 지급


- 포인트의 지급은 매달 10일을 전후 하여 차등 지급됩니다.

- 11일 이후 방문시 10일 이전 금액의 75%를 지급 합니다.

(10일 전후 방문하시는 분들은 게임시간 유의 하시기 바랍니다. )10일 까지 수령 금액 / 11일 이후 수령금액


PHP 650,000 / PHP 520,000

[SHIN] MYOUNGM***


PHP 390,000 / PHP 292,500

[MUN] JANGW***


PHP 325,000 / PHP 243,800

[SHIN] JEONG H***

[CHO] SUNGJO***


PHP 195,000 / PHP 146,300

[JUNG] W***

[YEO] WOLS***


PHP 130,000 / PHP 97,500

[KANG] DAEK***

[KIM] SUNGM***

[LEE] YONGKW***


PHP 117,000 / PHP 87,800

[KWON] SOONJ***

[SONG] MYEONGK***

[KIM] DONGW***

[JEONG] YOUNGH***

[HAN] HYONGKW***

[LEE] CHUNGG***


PHP 104,000 / PHP 78,000

[LEE] DONG W***

[CHO] JONGM***

[YOO] SUNGY***

[SHIN] GWANG S***

[PARK] JAEB***

[LEE] DONG G***

[JUNG] JUN H***

[LEE] JONGM***

[KIM] SUNG K***

[KIM] SUNGS***


PHP 71,500 / PHP 53,700

[KIM] TAES***

[LEE] JONGM***

[CHOI] KWANG***

[LIM] TAESA***

[CHOI] H***

[LEE] SIW***

[LEE] NAM CH***


PHP 52,000 / PHP 39,000

[PARK] JUW***

[SEO] MINS***

[KIM] KWANS***

[KU] BYUNGS***

[KIM] SUNGB***

[LEE] JUNG M***

[KIM] SOH***

[CHO] HAN M***


PHP 32,500 / PHP 24,400

[KIM] CHUL M***

[LIM] DONGG***

[LIM] HYOUNG R***

[AHN] KWANG S***

[KIM] BAEKCH***

[CHOI] SUK J***


PHP 19,500 / PHP 14,700

[SIM] JUNGH***

[PARK] MYEONGG***

[KIM] TAEH***

[PARK] JUNHYE***

[LIM] SEJ***

[HONG] YONGC***

조회수 423회댓글 0개

Comments


bottom of page